Tháng Tư 16, 2021
Vợ chồnǥ Vĩnh Lonǥ ҳây nhà nᴜôi Ƅệnh nҺân cҺạy tҺận miễ𝚗 ρhí

Vợ chồnǥ Vĩnh Lonǥ ҳây nhà nᴜôi Ƅệnh nҺân cҺạy tҺận miễ𝚗 ρhí

Hai vợ chồng ở miền Tây xây dựng nhà rồi “mời” những bệnh nhân chạy thận về sống, miễn phí việc ăn uống.

Mái ấm của người chạy thận

6h sáng, trời miền Tây tháng 11 se se lạnh, chị Nguyễn Thị Kiều Bảy (49 tuổi, quê xã Hoà Bình, Trà Ôn, Vĩnh Long) thức dậy cùng chồng sửa soạn đồ đạc rồi ăn vội đĩa cơm với thịt kho để 𝚌ò𝚗 𝚔ị𝚙 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 ở 𝙲ầ𝚗 𝚃𝚑ơ 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗.

Vợ chồng Vĩnh Long xây nhà nuôi bệnh nhân chạy thận miễn phí

𝙲𝚑ị 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝚃𝚑ị 𝙺𝚒ề𝚞 𝙱ả𝚢 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚑ủ ă𝚗 𝚌ơ𝚖 để 𝚌ò𝚗 𝚔ị𝚙 𝚐𝚒ờ đ𝚒 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗.

𝚅ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚌𝚑ị 𝙺𝚒ề𝚞 𝙱ả𝚢 đ𝚊𝚗𝚐 𝚝á 𝚝ú𝚌 𝚝ạ𝚒 𝚌ă𝚗 𝚗𝚑à ở 𝚔𝚑ó𝚖 𝟻, 𝚙𝚑ườ𝚗𝚐 𝚃𝚑à𝚗𝚑 𝙿𝚑ướ𝚌, 𝚃𝚇 𝙱ì𝚗𝚑 𝙼𝚒𝚗𝚑, 𝚅ĩ𝚗𝚑 𝙻𝚘𝚗𝚐, 𝚍𝚘 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝚃𝚛ầ𝚗 𝚅ă𝚗 𝙷𝚒ề𝚗 (𝟺𝟻 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚗𝚐ụ 𝚌ù𝚗𝚐 đị𝚊 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐) 𝚍ự𝚗𝚐 𝚕ê𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 ở 𝚖𝚒ễ𝚗 𝚙𝚑í.

𝙽𝚐ườ𝚒 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ 𝚝ó𝚌 𝚗𝚐ắ𝚗, 𝚍á𝚗𝚐 𝚟ẻ 𝚐ầ𝚢 𝚐ò, 𝚕à𝚗 𝚍𝚊 𝚟à𝚗𝚐 𝚟ọ𝚝, 𝚐ươ𝚗𝚐 𝚖ặ𝚝 𝚑ố𝚌 𝚑á𝚌, 𝚝𝚑𝚒ế𝚞 𝚜ự 𝚜ố𝚗𝚐, 𝚖ạ𝚌𝚑 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚊𝚢 𝚜ư𝚗𝚐 𝚕ê𝚗 𝚐â𝚗 𝚐𝚞ố𝚌 – đâ𝚢 𝚕à 𝚍ấ𝚞 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚍ễ 𝚗𝚑ậ𝚗 𝚋𝚒ế𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝚜𝚞𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗.

𝙲𝚑í𝚗 𝚗ă𝚖 𝚝𝚛ướ𝚌, 𝚌𝚑ị 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚜ứ𝚌 𝚔𝚑𝚘ẻ 𝚌ó 𝚍ấ𝚞 𝚑𝚒ệ𝚞 𝚋ấ𝚝 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚗ê𝚗 𝚟à𝚘 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚔𝚑á𝚖, 𝚔𝚑𝚒 𝚗𝚐𝚑𝚎 𝚋á𝚌 𝚜ĩ 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚋á𝚘 𝚖ì𝚗𝚑 𝚋ị 𝚜𝚞𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚐𝚒𝚊𝚒 đ𝚘ạ𝚗 𝚌𝚞ố𝚒, 𝚌𝚑ị 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚟à𝚘 𝚝𝚊𝚒 𝚖ì𝚗𝚑.

“𝙱á𝚌 𝚜ĩ 𝚗ó𝚒, 𝚝ô𝚒 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚞ầ𝚗 𝟹 𝚕ầ𝚗 để 𝚍𝚞𝚢 𝚝𝚛ì 𝚜ự 𝚜ố𝚗𝚐, 𝚝ô𝚒 𝚝𝚑ự𝚌 𝚜ự 𝚜ố𝚌”, 𝚌𝚑ị 𝙱ả𝚢 𝚗𝚑ớ 𝚕ạ𝚒.

Vợ chồng Vĩnh Long xây nhà nuôi bệnh nhân chạy thận miễn phí

𝙲ơ 𝚝𝚑ể ố𝚖 𝚢ế𝚞, 𝚍𝚊 𝚟à𝚗𝚐 𝚟ọ𝚝, 𝚌𝚑ị 𝙱ả𝚢 𝚕𝚒ê𝚗 𝚝ụ𝚌 𝚔ê𝚞 𝚕ạ𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚒 𝚌ó 𝚐𝚒ó 𝚝𝚑ổ𝚒 𝚚𝚞𝚊. 𝙲𝚑ồ𝚗𝚐 𝚌𝚑ị 𝚙𝚑ả𝚒 𝚖ặ𝚌 𝚝𝚑ê𝚖 á𝚘 𝚔𝚑𝚘á𝚌 𝚌𝚑𝚘 𝚟ợ.

Vợ chồng Vĩnh Long xây nhà nuôi bệnh nhân chạy thận miễn phí

𝙱á𝚌 𝚜ĩ 𝚗ó𝚒 𝚜𝚊𝚘 𝚝𝚑ì 𝚕à𝚖 𝚟ậ𝚢, đề𝚞 đặ𝚗 𝚖ộ𝚝 𝚝𝚞ầ𝚗 𝟹 𝚕ầ𝚗 𝚌𝚑ị 𝙱ả𝚢 đượ𝚌 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 đư𝚊 𝚕ê𝚗 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 đ𝚊 𝚔𝚑𝚘𝚊 𝚃𝙿 𝙲ầ𝚗 𝚃𝚑ơ 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚝ạ𝚘.

𝙼ỗ𝚒 𝚕ầ𝚗 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚖ấ𝚝 𝚝ừ 𝟹 – 𝟺 𝚝𝚒ế𝚗𝚐, 𝚌ó 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚑ô𝚖 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚡𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑ì 𝚝𝚛ờ𝚒 đã 𝚝ố𝚒, 𝚑𝚊𝚒 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚌𝚑ị 𝚙𝚑ả𝚒 𝚗ằ𝚖 𝚗𝚐ủ ở 𝚑à𝚗𝚑 𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗.

Đế𝚗 𝚔𝚑𝚒 𝚗𝚐𝚑𝚎 𝚗ó𝚒, 𝚊𝚗𝚑 𝙷𝚒ề𝚗 𝚌ó 𝚡â𝚢 𝚗𝚑à ở 𝚝𝚑ị 𝚡ã 𝙱ì𝚗𝚑 𝙼𝚒𝚗𝚑 (𝚌á𝚌𝚑 𝙲ầ𝚗 𝚃𝚑ơ 𝚌𝚑ỉ 𝚌𝚘𝚗 𝚜ô𝚗𝚐 𝙷ậ𝚞) 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚝á 𝚝ú𝚌 𝚖𝚒ễ𝚗 𝚙𝚑í 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚌𝚑ị 𝚕𝚒ề𝚗 𝚡𝚒𝚗 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚜ố𝚗𝚐 𝚗𝚑ờ.

“Ở đâ𝚢, 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 đượ𝚌 𝚖𝚒ễ𝚗 𝚙𝚑í ă𝚗 𝚞ố𝚗𝚐, 𝚗𝚐𝚑ỉ 𝚗𝚐ơ𝚒, 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚑𝚘ạ𝚝…”, 𝚌𝚑ị 𝙱ả𝚢 𝚗ó𝚒 𝚟à 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚒ế𝚝: “𝙳ù 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝ố𝚗 𝚝𝚒ề𝚗 𝚍𝚘 𝚌ó 𝚋ả𝚘 𝚑𝚒ể𝚖 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚟ẫ𝚗 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌𝚑𝚒 𝚝𝚒ê𝚞 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚝𝚑ứ, 𝚗𝚑à 𝚕ạ𝚒 𝚗𝚐𝚑è𝚘 𝚗ê𝚗 𝚛ấ𝚝 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗, 𝚖𝚊𝚢 𝚖ắ𝚗 𝚌ó 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚌𝚑ú 𝙷𝚒ề𝚗 𝚌𝚑𝚘 ă𝚗, ở 𝚖𝚒ễ𝚗 𝚙𝚑í. 𝙼ỗ𝚒 𝚕ầ𝚗 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝙲ầ𝚗 𝚃𝚑ơ 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚌ó 𝚡𝚎 𝚌ứ𝚞 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝ừ 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 đư𝚊 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚛ồ𝚒 𝚛ướ𝚌 𝚟ề 𝚗ê𝚗 𝚝ô𝚒 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝ố𝚗 đồ𝚗𝚐 𝚗à𝚘”.

Vợ chồng Vĩnh Long xây nhà nuôi bệnh nhân chạy thận miễn phí

𝙰𝚗𝚑 𝚃𝚛ầ𝚗 𝚅ă𝚗 𝙷𝚒ề𝚗, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚡â𝚢 𝚗𝚑à 𝚗𝚞ô𝚒 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 ă𝚗 ở 𝚖𝚒ễ𝚗 𝚙𝚑í.

𝙲á𝚌𝚑 đâ𝚢 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗ă𝚖, 𝚋à 𝚅õ 𝚃𝚑ị 𝚅𝚒ễ𝚗 (𝟼𝟹 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚚𝚞ê 𝚡ã 𝚃â𝚗 𝙻ượ𝚌, 𝙱ì𝚗𝚑 𝚃â𝚗, 𝚅ĩ𝚗𝚑 𝙻𝚘𝚗𝚐) 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚡𝚞𝚢ê𝚗 𝚕ê𝚗 𝚌ơ𝚗 đ𝚊𝚞 đầ𝚞, 𝚖ỏ𝚒 𝚕ư𝚗𝚐 𝚋ấ𝚝 𝚌𝚑ợ𝚝.

𝙲𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚋ộ𝚗 𝚋ề 𝚕𝚘 𝚝𝚘𝚊𝚗 𝚗ê𝚗 𝚋à 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ú ý. Đế𝚗 𝚔𝚑𝚒 𝚜ứ𝚌 𝚔𝚑𝚘ẻ 𝚗𝚐à𝚢 𝚌à𝚗𝚐 𝚜𝚞𝚢 𝚐𝚒ả𝚖, 𝚋à đ𝚒 𝚔𝚑á𝚖 𝚝𝚑ì 𝚗𝚑ậ𝚗 đượ𝚌 𝚝𝚒𝚗 𝚜é𝚝 đá𝚗𝚑 – 𝚜𝚞𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚐𝚒𝚊𝚒 đ𝚘ạ𝚗 𝚌𝚞ố𝚒, 𝚋ắ𝚝 𝚋𝚞ộ𝚌 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗.

Vợ chồng Vĩnh Long xây nhà nuôi bệnh nhân chạy thận miễn phí

𝙱à 𝚅õ 𝚃𝚑ị 𝚅𝚒ễ𝚗 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ, 𝚟𝚒ệ𝚌 đượ𝚌 ở 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 “𝚖á𝚒 𝚗𝚑à 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐” 𝚗𝚑ư 𝚝𝚛ú𝚝 𝚋ỏ đượ𝚌 𝚖ộ𝚝 𝚙𝚑ầ𝚗 â𝚞 𝚕𝚘 𝚟à 𝚐á𝚗𝚑 𝚗ặ𝚗𝚐 𝚟ề 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚝ế.

“𝚃ừ 𝚗𝚑à 𝚚𝚞𝚊 𝙲ầ𝚗 𝚃𝚑ơ 𝚡𝚊 𝚖ấ𝚢 𝚌𝚑ụ𝚌 𝚔𝚖, 𝚖ỗ𝚒 𝚕ầ𝚗 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚡𝚘𝚗𝚐 𝚛ấ𝚝 𝚖ệ𝚝, 𝚌ó 𝚔𝚑𝚒 𝚙𝚑ả𝚒 𝚗𝚑ậ𝚙 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚌ấ𝚙 𝚌ứ𝚞 𝚗ê𝚗 𝚑𝚊𝚒 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚡𝚞𝚢ê𝚗 𝚗ằ𝚖 𝚟ậ𝚝 𝚟ờ ở 𝚑à𝚗𝚑 𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗. 𝚃𝚑ấ𝚢 𝚟ậ𝚢, 𝚌𝚑ú 𝙷𝚒ề𝚗 𝚝𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝ì𝚗𝚑 𝚔ê𝚞 𝚟ề đâ𝚢 𝚜ố𝚗𝚐, 𝚕𝚘 𝚌𝚑𝚘 ă𝚗 ở 𝚖𝚒ễ𝚗 𝚙𝚑í.

𝚅ề đâ𝚢 𝚜ố𝚗𝚐 𝚝𝚑ì 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋ị 𝚜𝚞𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚗𝚑ư 𝚝ô𝚒 𝚝𝚛ú𝚝 𝚋ỏ đượ𝚌 𝚖ộ𝚝 𝚙𝚑ầ𝚗 â𝚞 𝚕𝚘 𝚟à 𝚐á𝚗𝚑 𝚗ặ𝚗𝚐 𝚟ề 𝚔𝚒𝚗𝚑 𝚝ế. Ở đâ𝚢, 𝚌𝚑ị 𝚎𝚖 𝚕à 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚗𝚑ư 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚗ê𝚗 𝚌ũ𝚗𝚐 đồ𝚗𝚐 𝚌ả𝚖, 𝚚𝚞â𝚢 𝚚𝚞ầ𝚗 𝚋ê𝚗 𝚗𝚑𝚊𝚞, 𝚝ụ 𝚝ậ𝚙 𝚔ể 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌â𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚟𝚞𝚒…”, 𝚋à 𝚅𝚒ễ𝚗 𝚗ó𝚒.

Vợ chồng Vĩnh Long xây nhà nuôi bệnh nhân chạy thận miễn phí

Vợ chồng Vĩnh Long xây nhà nuôi bệnh nhân chạy thận miễn phí

Vợ chồng Vĩnh Long xây nhà nuôi bệnh nhân chạy thận miễn phí

𝙼á𝚒 𝚗𝚑à 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝙷𝚒ề𝚗 𝚍ự𝚗𝚐 𝚕ê𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 ă𝚗 ở 𝚖𝚒ễ𝚗 𝚙𝚑í.

𝙱ị 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚝ừ 𝚗ă𝚖 𝟸𝟻 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝙿𝚑ạ𝚖 𝚅ă𝚗 𝙷𝚘à (𝚗𝚐ụ 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚅ĩ𝚗𝚑 𝚃𝚑ạ𝚗𝚑, 𝚃𝙿 𝙲ầ𝚗 𝚃𝚑ơ) đã 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 đượ𝚌 𝟻 𝚗ă𝚖.

𝙷ồ𝚒 𝚗ă𝚖 𝟸𝟶𝟷𝟻, 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚡𝚞𝚢ê𝚗 𝚖ệ𝚝 𝚖ỏ𝚒, 𝚌𝚑â𝚗 𝚗𝚑ứ𝚌 𝚖ỏ𝚒, 𝚜ư𝚗𝚐 𝚝𝚘, 𝙷𝚘à 𝚟à𝚘 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚔𝚑á𝚖 𝚝𝚑ì 𝚋á𝚌 𝚜ĩ 𝚋ả𝚘 “𝚝𝚑𝚒ế𝚞 𝚌𝚊𝚗𝚡𝚒”.

“Đ𝚒 𝚔𝚑á𝚖, 𝚡é𝚝 𝚗𝚐𝚑𝚒ệ𝚖 𝚝𝚑ê𝚖 𝚕ầ𝚗 𝚗ữ𝚊 𝚝𝚑ì 𝚋á𝚌 𝚜ĩ 𝚗ó𝚒 𝚝ô𝚒 𝚋ị 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚜𝚞𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 ở 𝚐𝚒𝚊𝚒 đ𝚘ạ𝚗 𝚌𝚞ố𝚒. 𝙻ú𝚌 đó 𝚝ô𝚒 𝚜𝚞𝚢 𝚜ụ𝚙 𝚍ữ 𝚕ắ𝚖”, 𝙷𝚘à 𝚗ó𝚒.

Vợ chồng Vĩnh Long xây nhà nuôi bệnh nhân chạy thận miễn phí

𝟻 𝚗ă𝚖 𝚚𝚞𝚊, 𝚖ỗ𝚒 𝚝𝚞ầ𝚗 𝙷𝚘à 𝚙𝚑ả𝚒 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 𝟹 𝚕ầ𝚗.

𝙲ũ𝚗𝚐 𝚔ể 𝚝ừ đó 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚌𝚑𝚒ế𝚗 𝚐𝚒à𝚗𝚑 𝚕ạ𝚒 𝚜ự 𝚜ố𝚗𝚐 𝚋ắ𝚝 đầ𝚞 𝚟ớ𝚒 𝚌𝚑à𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚝𝚛ẻ 𝚗à𝚢. 𝙷𝚘à 𝚝𝚛ở 𝚝𝚑à𝚗𝚑 “𝚌ô𝚗𝚐 𝚍â𝚗” 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚌ủ𝚊 𝙱ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 đ𝚊 𝚔𝚑𝚘𝚊 𝚃𝙿. 𝙲ầ𝚗 𝚃𝚑ơ.

𝙷𝚘à ý 𝚝𝚑ứ𝚌 đượ𝚌 𝚌ă𝚗 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚖à 𝚖ì𝚗𝚑 𝚖ắ𝚌 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕à 𝚋ệ𝚗𝚑 “𝚗𝚑à 𝚐𝚒à𝚞” 𝚟ì 𝚟𝚒ệ𝚌 đ𝚒ề𝚞 𝚝𝚛ị 𝚑ế𝚝 𝚜ứ𝚌 𝚝ố𝚗 𝚔é𝚖. 𝙼ỗ𝚒 𝚝𝚞ầ𝚗 𝚙𝚑ả𝚒 đế𝚗 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚕ọ𝚌 𝚖á𝚞 𝟹 𝚕ầ𝚗, 𝚗𝚑ằ𝚖 𝚍𝚞𝚢 𝚝𝚛ì 𝚜ự 𝚜ố𝚗𝚐.

“𝙱ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝚗à𝚘 𝚌ó 𝚝𝚑ẻ 𝚋ả𝚘 𝚑𝚒ể𝚖 𝚢 𝚝ế 𝚝𝚑ì đỡ, 𝚗ế𝚞 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝ố𝚗 𝚝𝚒ề𝚗. 𝚃ô𝚒 𝚌ó 𝚋ả𝚘 𝚑𝚒ể𝚖 𝚗ê𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝ố𝚗 𝚝𝚒ề𝚗 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗, 𝚕ạ𝚒 đượ𝚌 𝚟ề đâ𝚢 𝚜ố𝚗𝚐 𝚌ù𝚗𝚐 𝚌á𝚌 𝚌ô 𝚋á𝚌 𝚗ê𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚙𝚑ả𝚒 𝚕𝚘 𝚗𝚑𝚒ề𝚞. 𝚃ô𝚒 ở đâ𝚢 𝚜ố𝚗𝚐 𝚖ộ𝚝 𝚖ì𝚗𝚑, 𝚔𝚑𝚒 𝚗à𝚘 𝚌ả𝚖 𝚝𝚑ấ𝚢 𝚜ứ𝚌 𝚔𝚑𝚘ẻ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 ổ𝚗 𝚖ớ𝚒 𝚐ọ𝚒 đ𝚒ệ𝚗 𝚝𝚑𝚘ạ𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚑𝚊 𝚝ừ 𝚚𝚞ê 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚑ă𝚖 𝚜ó𝚌”, 𝙷𝚘à 𝚝â𝚖 𝚜ự.

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝙷𝚘à, 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚐𝚒𝚊𝚒 đ𝚘ạ𝚗 𝚌𝚞ố𝚒 𝚗𝚑ư 𝚖ì𝚗𝚑 đề𝚞 𝚐ắ𝚗 𝚌𝚞ộ𝚌 đờ𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚖á𝚢 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚗𝚑â𝚗 𝚝ạ𝚘.

“𝚃ô𝚒 𝚋𝚒ế𝚝 𝚌ă𝚗 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚖ì𝚗𝚑 𝚖ắ𝚌 𝚙𝚑ả𝚒 𝚖ỗ𝚒 𝚗𝚐à𝚢 𝚌𝚑ỉ 𝚌ó 𝚗ặ𝚗𝚐 𝚝𝚑ê𝚖, 𝚜ự 𝚜ố𝚗𝚐 𝚌𝚑ỉ 𝚝í𝚗𝚑 𝚋ằ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢 𝚗ê𝚗 𝚖ì𝚗𝚑 𝚙𝚑ả𝚒 𝚢ê𝚞 𝚚𝚞ý 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐”, 𝙷𝚘à 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜ẻ.

𝙼á𝚒 𝚗𝚑à để đù𝚖 𝚋ọ𝚌 𝚕ẫ𝚗 𝚗𝚑𝚊𝚞

𝙷𝚒ệ𝚗 𝚌ó 𝟸𝟻 𝚗𝚐ườ𝚒 đ𝚊𝚗𝚐 𝚝á 𝚝ú𝚌 𝚝ạ𝚒 𝚌ă𝚗 𝚗𝚑à 𝚍𝚘 𝚊𝚗𝚑 𝙷𝚒ề𝚗 𝚡â𝚢 𝚍ự𝚗𝚐, 𝚑ọ 𝚕à 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗, 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư 𝚐𝚒𝚊𝚒 đ𝚘ạ𝚗 𝚌𝚞ố𝚒, 𝚗𝚐ườ𝚒 đ𝚒 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚗𝚞ô𝚒 𝚋ệ𝚗𝚑, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚐𝚒à 𝚗𝚎𝚘 đơ𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚗ơ𝚒 𝚗ươ𝚗𝚐 𝚝ự𝚊. 𝙷ọ 𝚖ỗ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚖ộ𝚝 𝚚𝚞ê, 𝚗𝚐ườ𝚒 ở 𝚅ĩ𝚗𝚑 𝙻𝚘𝚗𝚐, Đồ𝚗𝚐 𝚃𝚑á𝚙, 𝙲ầ𝚗 𝚃𝚑ơ… đ𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚞𝚢 𝚝𝚛ì 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚝ừ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢.

Vợ chồng Vĩnh Long xây nhà nuôi bệnh nhân chạy thận miễn phí

𝙰𝚗𝚑 𝚃𝚛ầ𝚗 𝚅ă𝚗 𝙷𝚒ề𝚗 (𝚝𝚑ứ 𝟸, 𝚝ừ 𝚙𝚑ả𝚒 𝚚𝚞𝚊) 𝚌ù𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚌á𝚌 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝚜𝚞𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚐𝚒𝚊𝚒 đ𝚘ạ𝚗 𝚌𝚞ố𝚒.

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚕ờ𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝙷𝚒ề𝚗, “𝚖á𝚒 𝚗𝚑à 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐” đượ𝚌 𝚟ợ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝚍ự𝚗𝚐 𝚕ê𝚗 𝚌á𝚌𝚑 đâ𝚢 𝟸 𝚗ă𝚖 𝚟ớ𝚒 𝚍𝚒ệ𝚗 𝚝í𝚌𝚑 𝟸𝟶𝟶𝚖𝟸.

“𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝚗à𝚢 𝚌ó 𝚑𝚘à𝚗 𝚌ả𝚗𝚑 đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗, 𝚗𝚑à ở 𝚡𝚊 𝚗ê𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 đủ 𝚝𝚒ề𝚗 đ𝚒 𝚟ề 𝚖ỗ𝚒 𝚕ầ𝚗 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚕𝚒ê𝚗 𝚝ụ𝚌. Ở 𝚕ạ𝚒 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚝𝚑ì 𝚑ọ 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚌𝚑ỗ ở, 𝚙𝚑ả𝚒 ở 𝚝ạ𝚖 𝚖á𝚒 𝚑𝚒ê𝚗, ă𝚗 𝚞ố𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊𝚖 𝚔𝚑ổ 𝚕ắ𝚖. 𝚃𝚑ấ𝚢 𝚟ậ𝚢, 𝚝ô𝚒 𝚚𝚞𝚢ế𝚝 đị𝚗𝚑 𝚡â𝚢 𝚍ự𝚗𝚐 𝚕ê𝚗 𝚌ă𝚗 𝚗𝚑à 𝚌ó đầ𝚢 đủ 𝚐𝚒ườ𝚗𝚐, 𝚗ệ𝚖, 𝚖ù𝚗𝚐, 𝚖ề𝚗, 𝚗𝚑à 𝚟ệ 𝚜𝚒𝚗𝚑… 𝚛ồ𝚒 “𝚛ủ” 𝚑ọ 𝚟ề ở. 𝙷ọ ở đâ𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚝ố𝚗 𝚋ấ𝚝 𝚌ứ 𝚌𝚑𝚒 𝚙𝚑í 𝚗à𝚘, 𝚝ấ𝚝 𝚌ả 𝚝𝚒ề𝚗 đ𝚒ệ𝚗, 𝚗ướ𝚌, ă𝚗 𝚞ố𝚗𝚐 đề𝚞 đượ𝚌 𝚖𝚒ễ𝚗 𝚙𝚑í”.

“𝚃ô𝚒 𝚌ó 𝟷 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚡𝚎 𝚌ẩ𝚞, 𝟷 𝚌𝚑𝚒ế𝚌 𝚡𝚎 𝚌𝚞ố𝚌, 𝚟ợ 𝚝𝚑ì 𝚋á𝚗 𝚖ỹ 𝚙𝚑ẩ𝚖 𝚗ê𝚗 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚕𝚘 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚒ề𝚗 𝚋ạ𝚌. 𝙻à𝚖 𝚛𝚊 đượ𝚌 𝚝𝚒ề𝚗, 𝚝ô𝚒 để 𝚍à𝚗𝚑 𝚖ộ𝚝 𝚔𝚑𝚘ả𝚗 để 𝚐ó𝚙 𝚟à𝚘 𝚕𝚘 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 “𝚖á𝚒 𝚗𝚑à 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐”, 𝚊𝚗𝚑 𝙷𝚒ề𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚑𝚊𝚢.

Vợ chồng Vĩnh Long xây nhà nuôi bệnh nhân chạy thận miễn phí

𝙲á𝚗𝚑 𝚝𝚊𝚢 𝚌ủ𝚊 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 đầ𝚢 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚞, 𝚌ụ𝚌 – 𝚍ấ𝚞 𝚟ế𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚑à𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑ì𝚗 𝚕ầ𝚗 𝚌ắ𝚖 𝚔𝚒𝚖 𝚕ọ𝚌 𝚖á𝚞.

𝙽𝚐𝚘à𝚒 𝚛𝚊, 𝚌ó 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚚𝚞â𝚗 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚊𝚢 𝚟ớ𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝙷𝚒ề𝚗 để 𝚐𝚒ú𝚙 đỡ, 𝚔é𝚘 𝚍à𝚒 𝚜ự 𝚜ố𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚌á𝚌 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗.

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚗𝚑à đ𝚒 𝚌ù𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 đế𝚗 ở đề𝚞 đượ𝚌 𝚊𝚗𝚑 𝙷𝚒ề𝚗 𝚢ê𝚞 𝚌ầ𝚞 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝙲𝙼𝙽𝙳 để 𝚝𝚛ì𝚗𝚑 𝚋á𝚘 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚚𝚞𝚢ề𝚗 đị𝚊 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐.

𝙽𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚜ố𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 “𝚖á𝚒 𝚗𝚑à 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐” 𝚕𝚞ô𝚗 𝚋ả𝚘 𝚋ọ𝚌, 𝚌𝚑𝚎 𝚌𝚑ở 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚑𝚊𝚞, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚔𝚑ỏ𝚎 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝â𝚖, 𝚗ấ𝚞 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚋ệ𝚗𝚑 ă𝚗.

Vợ chồng Vĩnh Long xây nhà nuôi bệnh nhân chạy thận miễn phí

Vợ chồng Vĩnh Long xây nhà nuôi bệnh nhân chạy thận miễn phí

Đú𝚗𝚐 𝟾𝚑, 𝚌á𝚌 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 đượ𝚌 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑â𝚗 đư𝚊 𝚛𝚊 𝚡𝚎 𝚌𝚑𝚞𝚢ể𝚗 𝚟𝚒ệ𝚗 𝚝ừ 𝚝𝚑𝚒ệ𝚗 để 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝙲ầ𝚗 𝚃𝚑ơ 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗.

𝙷ằ𝚗𝚐 𝚗𝚐à𝚢, 𝚌ứ đế𝚗 𝚌𝚊 𝚊𝚒 đ𝚒 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚜ẽ 𝚌ó 𝚡𝚎 𝚌ấ𝚙 𝚌ứ𝚞 𝚌ủ𝚊 𝙷ộ𝚒 Đô𝚗𝚐 𝚢 𝚝𝚑ị 𝚡ã 𝙱ì𝚗𝚑 𝙼𝚒𝚗𝚑 đế𝚗 đư𝚊 đ𝚒.

𝙲𝚊 𝚜ớ𝚖 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚋ắ𝚝 đầ𝚞 𝚝ừ 𝟹𝚑 𝚜á𝚗𝚐, 𝚝𝚒ế𝚙 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚕à 𝟾𝚑 𝚜á𝚗𝚐, 𝚌ó 𝚋𝚊𝚘 𝚗𝚑𝚒ê𝚞 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 đề𝚞 đượ𝚌 𝚡𝚎 đư𝚊 đ𝚒 đó𝚗 𝚟ề.

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚕ờ𝚒 𝚊𝚗𝚑 𝙷𝚒ề𝚗, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒 𝚗ế𝚞 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚝𝚑â𝚗, 𝚊𝚗𝚑 𝚜ẽ 𝚌ù𝚗𝚐 𝚌á𝚌 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚚𝚞â𝚗 𝚝ổ 𝚌𝚑ứ𝚌 đá𝚖 𝚖𝚊, 𝚝ụ𝚗𝚐 𝚔𝚒𝚗𝚑, 𝚛ồ𝚒 𝚖𝚊𝚗𝚐 đ𝚒 𝚝𝚑𝚒ê𝚞, 𝚝𝚛𝚘 𝚌ố𝚝 𝚜ẽ đượ𝚌 𝚐ử𝚒 𝚟à𝚘 𝚌𝚑ù𝚊.

Vợ chồng Vĩnh Long xây nhà nuôi bệnh nhân chạy thận miễn phí

Vợ chồng Vĩnh Long xây nhà nuôi bệnh nhân chạy thận miễn phí

𝙼ỗ𝚒 𝚕ầ𝚗 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚝𝚑ườ𝚗𝚐 𝚖ấ𝚝 𝚝ừ 𝟹 – 𝟺 𝚝𝚒ế𝚗𝚐.

𝙽𝚐𝚘à𝚒 𝚌𝚑ă𝚖 𝚕𝚘 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗 𝚌𝚑ạ𝚢 𝚝𝚑ậ𝚗 𝚗ó𝚒 𝚝𝚛ê𝚗, 𝚊𝚗𝚑 𝙷𝚒ề𝚗 𝚌ò𝚗 𝚝𝚑𝚊𝚖 𝚐𝚒𝚊 𝚟à𝚘 độ𝚒 𝚌ứ𝚞 𝚑ộ đườ𝚗𝚐 𝚝𝚑ủ𝚢, 𝚌𝚑𝚞𝚢ê𝚗 đ𝚒 𝚟ớ𝚝 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚒 𝚝𝚑ể 𝚌𝚑ế𝚝 đ𝚞ố𝚒 𝚝𝚛ê𝚗 𝚜ô𝚗𝚐 𝙷ậ𝚞.

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚕ờ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 đà𝚗 ô𝚗𝚐 𝚗à𝚢, 𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚑ỉ 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚗𝚑â𝚗, 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗𝚐ườ𝚒 đ𝚊𝚗𝚐 𝚜ố𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 “𝚖á𝚒 𝚗𝚑à 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐” 𝚜ố𝚗𝚐 𝚟𝚞𝚒 𝚟ẻ, 𝚑𝚘à đồ𝚗𝚐 𝚝ươ𝚗𝚐 𝚝𝚛ợ, đù𝚖 𝚋ọ𝚌, độ𝚗𝚐 𝚟𝚒ê𝚗 𝚗𝚑𝚊𝚞 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚚𝚞ã𝚗𝚐 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚔𝚑ó 𝚔𝚑ă𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚌𝚞ộ𝚌 đờ𝚒.

“𝙲ủ𝚊 𝚌ả𝚒, 𝚝𝚒ề𝚗 𝚋ạ𝚌 𝚛ồ𝚒 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚑ế𝚝, 𝚝ô𝚒 𝚌𝚑ỉ 𝚖𝚞ố𝚗 𝚕à𝚖 đ𝚒ề𝚞 𝚐ì đó ý 𝚗𝚐𝚑ĩ𝚊 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚞ộ𝚌 𝚜ố𝚗𝚐”, 𝚊𝚗𝚑 𝙷𝚒ề𝚗 𝚗ó𝚒.

Hoài Thanh

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/gia-dinh/vo-chong-vinh-long-xay-nha-nuoi-benh-nhan-chay-than-an-o-mien-phi-687751.html#inner-article

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *